Lange Afstand Taxicreditcards

06 1472 5296

OFFERTE

RESERVEREN
Taxi ServiceRESERVEREN

OFFERTE

creditcards

06 1472 5296

Airport Taxi Service

OFFERTE

RESERVEREN

06 1472 5296

creditcards

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:
1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto
zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000,
waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt
bepaald door het hanteren van de taxameter. Het vervoer omvat
tevens het in- en uitstappen.
2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en
Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.
3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar verkeer
openstaande weg dat door de wegbeheerder is aangewezen als
parkeerplaats voor taxi’s.
4. Auto : motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet
personenvervoer 2000.
5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een
Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.
7. Opdracht: ?a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan een
Vervoerder die op een Taxistandplaats reizigers afwacht;? b. iedere
andere opdracht van een Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder,
in welke vorm dan ook.
8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens
Personeel daaronder begrepen, die zich verbindt personen te
vervoeren per Auto.
9. Personeel: Personeelsleden in dienst van Vervoerder met inbegrip
van hulppersonen, die niet in dienst zijn van vervoerder maar wel
dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of
een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.
10. Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk mee te
voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder
begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de
Vervoerder als handbagage worden toegelaten.

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de
behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 15 van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door Vervoerder van een Opdracht. Is sprake van een
opdracht als bedoeld in artikel 1 onder 7a., dan is Vervoerder verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 7 zesde lid,
deze opdracht te aanvaarden. De verplichtingen van Vervoerder gelden eveneens tegen over de Reiziger die niet als
Opdrachtgever optreedt. Door de aanvaarding van de reis treedt Reiziger als partij toe tot de Vervoerovereenkomst.

Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst
1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en
aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger
dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de
Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert.
Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig
onmiddellijk te verlaten.
2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden
de Reiziger enige schade te vergoeden.
3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de rit prijs tot stand
komt via de taxameter, het bedrag verschuldigd dat de taxameter
aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor
aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is Reiziger een
evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoeding van het reeds
gereden deel van de rit.
4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder
bestelde reis afzien. In een dergelijk geval is de
Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot?een schadeloosstelling naar
redelijkheid en billijkheid aan de Vervoerder.
5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak
verschijnt heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op
redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden Reiziger
1. Reiziger is gehouden:?a. door Vervoerder in alle redelijkheid
gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het
plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;?b. de
gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig
opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze
verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.
2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:?a.
beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;?b. het gebruik van
alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming
van Vervoerder;?c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende
middelen;?d. het gebruiken van rookwaar;?e. agressie, het plegen
van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op
een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of
anderen;?f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de
uitoefening van zijn taak.
3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs,
hetzij de door de taxameter bepaalde ritprijs te betalen.
4. Wanneer voor of tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van
Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het
sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die,
indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem
grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op
andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de
overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een
mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt
op het ogenblik van ontvangst daarvan. Naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de
Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade
te vergoeden.
5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te
wijzigen; dit met inachtneming van het in lid 3 gestelde.
6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze
verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of
gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 6: Betaling
1. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen
contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel
te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische
betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
2. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever te bevorderen
dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Vervoerder
is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te
nemen, waarvan het tellen een onevenredig oponthoud veroorzaakt.
3. Vervoerder verstuurt een factuur aan Reiziger/Opdrachtgever indien
niet contante betaling is overeengekomen. Betaling door
Reiziger/Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of
verrekening te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij het overschrijden van deze termijn is Reiziger in verzuim en
kunnen conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden
gebracht.
4. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op
Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met zijn schulden aan
Reiziger/Opdrachtgever.
5. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt op
grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door Vervoerder en
tevoren aan de Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
6. Administratiekosten?Bij het rijden op rekening vindt verhoging
plaats met een bedrag van € 0,60 incl. B.T.W. per rekeningbon.

Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder
1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem
meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te
vervoeren.
2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming te brengen
volgens de voor de Reiziger gunstigste weg hetzij via de snelste
dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of de
meldkamer/centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om
langs een andere route te rijden.
3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en
uitstappen alsmede het in- en uitladen van Handbagage, tenzij zulks
om (verkeers-)technische redenen volstrekt onmogelijk is.
4. Vervoerder is bij gebruik van de taxameter verplicht de stand van de
taxameter bij het einde van de rit zo lang te laten staan, dat Reiziger
zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.
5. Vervoerder is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek een
betalingsbewijs te verstrekken waarop tenminste de ritprijs, naam
bedrijf, naam chauffeur, datum en (globale) tijdstip van de rit wordt
vermeld.
6. Vervoerder is bevoegd Reiziger die zich niet aan de bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden houdt, de toegang tot het
vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel te
(doen) verwijderen, indien in redelijkheid niet van Vervoerder kan
worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert.?Artikel 4 is van
overeenkomstige toepassing.
7. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke
gegevens, verkregen in verband met boeking van ritten of
anderzijds conform de Wet persoonsregistraties.
8. Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem
daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken.
Vervoerder stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het
staken en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen
maatregelen en de mogelijke tijdsduur.?Bij voortijdige beëindiging is
Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de taxameter, het
bedrag dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging
van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aanvang van de rit een
ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger voor het deel van de rit
dat inmiddels is uitgevoerd, een evenredig deel van die
overeengekomen ritprijs verschuldigd.

Artikel 8: Handbagage
1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.
2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door
zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel
aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te
weigeren. ?Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor
indien Handbagage bestaat uit:?a. vuurwapens, slag- en/of
steekwapens;?b. ontplofbare stoffen;?c. samengeperste gassen in
reservoirs;?d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare
stoffen;?e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;?f. verdovende
middelen;?g. munitie.
3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat
Handbagage van Reiziger niet verloren gaat of beschadigd wordt.

Artikel 9: Vervoer van dieren
1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van
dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas of een
dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot
gehouden, worden meegevoerd. Honden mogen evenwel ook op
andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd.
2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden
meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor Reiziger of voor
het personeel lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een
ernstige ziekte.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen
Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien
van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:
1. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling
te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom.
Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden
voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder
het gevonden voorwerp of de geldsom onder zich houdt, is hij
verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
2. Vervoerder is bevoegd een door Personeel gevonden of door een
ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na drie maanden
of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te
verkopen, voor zover het betreft niet kostbare zaken.
3. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van
een ingevolge lid b verkocht voorwerp of het bedrag van een
gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze
zich binnen drie jaren na melding van verlies aanmeldt.?Indien de
rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden
voorwerp opeist, mag de vervoerder het verschuldigde bewaarloon
en de administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
4. Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek met
betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom
administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 11: Annulering
1. Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten
Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen ritprijs te
annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving:
?a. indien de annulering plaatsvindt tussen 48 uur en 24 uur voor
aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan vervoerder
verschuldigd: 25% van de overeengekomen ritprijs; ?b. indien de
annulering plaatsvindt tussen 24 uur en 12 uur voor aanvang van het
vervoer is Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd:
50% van de overeengekomen ritprijs;?c. indien de annulering
plaatsvindt binnen 12 uur voor aanvang van het vervoer is
Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: de 100% (volledige ritprijs) van de
overeengekomen ritprijs; d. indien de annulering plaatsvindt tijdens
het vervoer: de 100% (volledige ritprijs).

Artikel 12: Overmacht
1. Indien Vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming
(overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens
Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden toegerekend
wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.
2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever geen recht op
enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming de Vervoerder
niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die
tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming
niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger met toepassing van de
regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op
vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit
voordeel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Vervoerder
1. 1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door
dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in
verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen.
Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt
door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet heeft
kunnen vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen niet heeft
kunnen verhinderen.?De schadevergoeding die Vervoerder in
genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is wettelijk
beperkt tot een bedrag van € 137.000,- per Reiziger.
2. 2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel
of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de handbagage,
voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het
vervoer en is veroorzaakt:?a. door een aan Reiziger
overkomen?ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of ?b.
door een omstandigheid die een zorgvuldig?Vervoerder heeft
kunnen vermijden of waarvan zulk een Vervoerder de gevolgen
heeft kunnen verhinderen.?De schadevergoeding die Vervoerder
mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van
Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per
Reiziger.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger
Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage Vervoerder
berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet
heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger?de gevolgen daarvan niet heeft kunnen
verhinderen.?Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 15: Klachten en geschillen
1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de
Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij Vervoerder binnen 6 weken nadat
Reiziger/Opdrachtgever de?gebreken heeft geconstateerd of heeft
kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg
hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
2. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder over de
totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde
diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door
Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien Reiziger/ Opdrachtgever zijn klacht
eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.
4. Nadat de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient het geschil
uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de
geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie,
is Vervoerder aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil
doen, moet hij Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit
te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder dient daarbij
aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde
termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te
leggen.
6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de
bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement
van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De
beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde
geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
8. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen,
bij klachten van Reiziger deze serieus en in redelijkheid naar
genoegen van Reiziger af te handelen.
9. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder
klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid het aldus ontstane
geschil aan de in lid 2 genoemde geschillencommissie.
10. Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor
schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan
Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet
daarbij bij benadering worden aangegeven.

Artikel 16: Overige voorwaarden
1. HEINTAX V.O.F. zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in
overleg met KNV Taxi en de Consumentenbond.
2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze
Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige
bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de
nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe
bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel
mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.
5. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop
Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek deze Voorwaarden kan
verkrijgen.

Chat openen
1
Hulp nodig?
Hallo
Kan ik u helpen?
Call Now Button